foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w RydułtowachGastronomia

Zapraszamy na stronę klas gastronomicznych

Czytaj więcej

Fotografia

Zapraszamy na stronę fototechników

Czytaj więcej

Logistyka

Zapraszamy na stronę logistyków

Czytaj więcej

Szkoła branżowa

Zapraszamy na stronę uczniów klas branżowych

Czytaj więcej

Prosimy zdających egzamin maturalny o zapoznanie się z następującymi informacjami:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie może przyjść na egzamin osoba przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Przed wejściem do budynku szkoły i na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu społecznego ( przed wejściem do szkoły, przed wejściem do sali egzaminacyjnej, przed wejściem do sali pełniącej funkcje szatni ). Oczekujący na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos.

4. Zdający zgłaszają się do szkoły na egzamin o wyznaczonych dla poszczególnych klas godzinach przy wyznaczonych wejściach :

wejście główne : ( szatnia w sali nr 17 )

od godz. 8.15 – kl. 4Ta

od godz. 8.30 – absolwenci

od godz. 13.30 – zdający egzamin na poziomie rozszerzonym

wejście od strony Orlika: ( szatnia w sali nr 9)

od godz. 8.15 – kl. 4Tb

od godz. 8.30 – kl. 4Tc

5. Egzaminy odbywają się w salach na II i I piętrze budynku:

sala nr 1 ( 26 ) 14 zdających

sala nr 2 ( 33 ) 10 zdających

sala nr 3 ( 31 ) 8 zdających

sala nr 4 ( 22 ) 8 zdających

sala nr 5 ( 21 ) 8 zdających

sala nr 6 ( 27) 8 zdających

sala nr 7 ( 19 ) 1 zdająca ( j. angielski stara formuła)

6. Zgłaszających się na egzamin obowiązuje dezynfekcja rąk płynem dostępnym przy drzwiach wejściowych, dezynfekcja rąk przy drzwiach do sali egzaminacyjnej, zakrywanie ust i nosa
na terenie szkoły ( maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą ) w kontakcie z pracownikami, innymi zdającymi i zespołem nadzorującym.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i przyborów pomocniczych określonych w komunikacie dyrektora CKE ( długopisu z czarnym wkładem, pióra
z czarnym atramentem, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego , lupy). Szkoła nie zapewnia materiałów piśmienniczych, nie będzie możliwe ich pożyczenie. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Materiały pomocnicze, takie jak: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny
z biologii, chemii i fizyki
zapewnia szkoła.

9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu wyłącznie
w wyznaczonym pomieszczeniu.

10. Szkoła nie zapewnia zdającym wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę
z wodą.

11. Opuszczenie sali egzaminacyjnej przed, w trakcie lub po zakończeniu egzaminu możliwe jest
za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego.

12. Przed upływem godziny od rozpoczęcia egzaminu zdający nie mogą opuścić sali egzaminacyjnej.

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2020 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved