foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Egzaminy maturalne - czerwiec 2020

08.06.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pp) 9.00 (pr) 14.00
09.06.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pp) 9.00
10.06.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pp) 9.00 (pr) 14.00
15.06.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pr ) 9.00
16.06.- pisemny egzamin maturalny z biologii ( pp, pr ) 9.00
16.06.- pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie  (pp ,pr ) 14.00
17.06.- pisemny egzamin maturalny z chemii (pp ,pr ) 9.00
18.06.- pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pp) 9.00, (pr) 14.00
19.06. - pisemny egzamin maturalny z geografii (pp ,pr ) 9.00

24.06.- pisemny egzamin maturalny z historii (pp ,pr ) 14.00

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym (dla zdających, którzy uzyskają zgodę dyrektora OKE w Jaworznie):

8 - 14 lipca 2020 r. – część pisemna (zgodnie z harmonogramem na stronie
www.oke.jaworzno.pl)

Termin ogłoszenia wyników: 11 sierpnia 2020r. 

Harmonogram 

Egzaminy ustne

Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego PZE od 4- 22 maja 2020 roku.
Egzamin ustny z jęz. polskiego – od 7 – 22 maja 2020r.

Harmonogram egzaminów ustnych udostępniony zostanie zdającym na tablicy informacyjnej dla maturzystów obok sekretariatu uczniowskiego 4 marca 2020 r.

Deklaracje


Termin złożenia deklaracji wstępnej upływa 30 października 2019 r.
Termin złożenia udokumentowanego wniosku o dostosowanie formy i warunków egzaminu – 30 września 2019 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2020 r.
Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego 2020 r.

Deklaracja do pobrania:
matura w nowej formule zał.1a :
matura w starej formule zał.1d:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/deklaracja-druki-matura


Zasady odpłatności za egzamin maturalny: informacja znajduje się na 3 stronie deklaracji oraz na stronie OKE:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/932

Komunikaty o dostosowaniach w 2020 roku, materiałach i przyborach pomocniczych, harmonogram egzaminów oraz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie OKE w Jaworznie pod adresem:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2020/20200520_EM_Informacja_AKTUALIZACJA.pdf

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu 11 sierpnia 2020 r. od godz.12.00.

Wyniki egzaminu będą dostępne w serwisie dla zdających na stronie OKE w Jaworznie. Hasła i loginy zdający otrzymają w szkole.

Informacje o egzaminie maturalnym w starej formule znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 w informacji o sposobie organizacji i prowadzenia egzaminu.

Egzamin maturalny w starej formule

UWAGA! W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów technikum oraz technikum uzupełniającego dla dorosłych. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2020 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

Termin złożenia deklaracji wstępnej: do 30 września (nieobowiązkowo), do 7 lutego 2020 – deklaracja ostateczna.

Absolwent przystępujący do egzaminu z jęz. polskiego w starej formule zobowiązany jest do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) do 7 kwietnia 2020 r. bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, z których będzie korzystać w trakcie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.
Lista tematów prezentacji obowiązujących na egzamin w maju 2020 r . dostępna jest w szkole na tablicy informacyjnej dla maturzystów i w sekretariacie uczniowskim.
Konsekwencją niezłożenia bibliografii w terminie jest skreślenie zdającego z listy przystępujących do egzaminu ustnego z języka polskiego.


Egzamin poprawkowy 2020

8 września 2020r. (wtorek) o 14.00 - egzamin w części pisemnej

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu 30 września 2020 r. od godz.12.00.

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2020 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved