foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOść WOJSKOWA)
Technik logistyk - KLASA SPORTOWA
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Kucharz
Klasa wielozawodowa
(sprzedawca, cukiernik, piekarz, wedliniarz i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Egzaminy maturalne - maj 2019

06.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pp) 9.00 (pr) 14.00
07.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pp) 9.00
08.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pp) 9.00 (pr) 14.00
09.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pr ) 9.00
10.05.- pisemny egzamin maturalny z biologii ( pp, pr ) 9.00
10.05.- pisemny egzamin maturalny z WOS (pp ,pr ) 14.00
13.05.- pisemny egzamin maturalny z chemii (pp ,pr ) 9.00
13.05.- pisemny egzamin maturalny z informatyki (pp, pr) 14.00
14.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pp) 9.00, (pr) 14.00

15.05. - pisemny egzamin maturalny z geografii (pp ,pr ) 9.00
20.05.- pisemny egzamin maturalny z fizyki i astronomii (pp,pr) 9.00
20.05.- pisemny egzamin maturalny z historii (pp ,pr ) 14.00

Egzamin z dodatkowego przedmiotu wybieranego przez maturzystów obowiązkowo zdawany jest na poziomie rozszerzonym.
Harmonogram egzaminów ustnych udostępniony zostanie zdającym na tablicy informacyjnej dla maturzystów obok sekretariatu uczniowskiego 6 marca 2019 r.
Termin złożenia deklaracji wstępnej upływa 1 października 2018 r.
Termin złożenia udokumentowanego wniosku o dostosowanie formy i warunków egzaminu – 1 października 2018 r.
Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego 2019 r.

Deklaracja do pobrania:
matura w nowej formule zał.1a :
matura w starej formule zał.1d:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/deklaracja-druki-matura


Zasady odpłatności za egzamin maturalny: informacja znajduje się na 3 stronie deklaracji oraz na stronie oke:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny

Komunikaty o dostosowaniach w 2019 roku, materiałach i przyborach pomocniczych, harmonogram egzaminów oraz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie OKE w Jaworznie pod adresem: 

http://oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2019/20180820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

http://oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/g/2019/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

http://oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2019/20180820%20EM%20Informacja.pdf

http://oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/g/2019/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu 4 lipca 2019 r. od godz.12.00.
Informacje o egzaminie maturalnym w starej formule znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 w informacji o sposobie organizacji i prowadzenia egzaminu

Egzamin maturalny w starej formule

UWAGA! W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum uzupełniającego. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

Termin złożenia deklaracji wstępnej: do 1 października ( nieobowiązkowo ), do 7 lutego 2019 – deklaracja ostateczna.

Absolwent przystępujący do egzaminu z jęz. polskiego w starej formule zobowiązany jest do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) do 9 kwietnia 2019 r. bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, z których będzie korzystać w trakcie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.
Lista tematów prezentacji obowiązujących na egzamin w maju 2019 r . dostępna jest w szkole na tablicy informacyjnej dla maturzystów i w sekretariacie uczniowskim.
Konsekwencją niezłożenia bibliografii w terminie jest skreślenie zdającego z listy przystępujących do egzaminu ustnego z języka polskiego.


Egzamin poprawkowy w sierpniu 2019


20 sierpnia 2018 r. o 9.00 - egzamin w części pisemnej ( wtorek )
20-21 sierpnia 2019 r. - egzamin w części ustnej wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora.

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu 11 września 2019 r. od godz.12.00.

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved